PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO MENO MOKYKLOS ILGALAIKĖ TĘSTINĖ
VISUOMENINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS
IR KRYPTINGO MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMA
,,MYKOLO OGINSKIO
KULTŪRINIŲ IDĖJŲ PROJEKCIJA Į XXI a. PLUNGĘ“


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Kunigaikštis Mykolas Oginskis - garsios didikų ir kunigaikščių giminės, gyvenusios
apie 400 metų Lietuvoje ir dariusios didelę įtaką jos politiniam, ekonominiam ir
kultūrinam gyvenimui, palikuonis. Tai reišminga asmenybė Lietuvos istorijoje, davusi
pradžią europinio lygio kultūros ir meno atsiradimui, sklaidai ir vystymuisi Plungėje
XIX a. pab., palikusi pėdsakus ekonominiame miesto gyvenime.
Iki šiol šios istorinės asmenybės įamžinimui Plungėje beveik neskirta dėmesio,
išskyrus tai, jog rūpinamasi jo pastatytų neorenesansinių rūmų Plungėje sutvarkymu.
Tačiau turtingas Mykolo Oginskio nematerialus paveldas yra nepelnytai primirštas ir
reikalauja išskirtinio dėmesio, analizės ir pristatymo visuomenei. Siekdama užpildyti šias
kultūros ir istorijos paveldo globos ir išsaugojimo spragas, Plungės meno mokykla, kuriai
Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2004 m. sausio 1 d. yra suteiktas
pavadinimas – Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, parengė ir mokyklos taryboje
patvirtino neapibrėžtos trukmės kultūrinę programą ,,Mykolo Oginskio kultūrinių idėjų
projekcija į XXI a. Plungę“ ( toliau vadinama – Programa).Ši Programa yra Plungės
Mykolo Oginskio meno mokyklos ugdomosios ir visuomeninės veiklos kryptis, kuri
apibrėžiama, kaip Plungės miestokultūrinės praeities ir dabarties sąsajų įprasminimo
per Mykolo Oginskio idėjų prizmęmisija.
II. PROGRAMOS TIKSLAI
1. Gyvinti ir stiprinti Plungės visuomenės istorinę savimonę, įamžinant Plungės
Mykolo Oginskio meno mokyklos pirmtakės – vienos iš pirmųjų Lietuvoje
Plungės orkestro mokyklos įkūrėjo - kunigaikščio Mykolo Oginskio atminimą.
2. Aktualizuoti kunigaikščio Mykolo Oginskio kultūrines, menines idėjas, svarbias
šiandienos rajono kultūros vystymuisi.
3. Tęsti Plungės muzikinės kultūros židinio, gyvavusio XIX – XX a. sandūroje,
garbingas muzikines tradicijas.
4. Remiantis kilniu Mykolo Oginskio pavyzdžiu, skatinti turtingus Plungės miesto
piliečius įvairiapusiškai remti jaunus talentus ir originalius, vertingus kultūros
projektus.
5. Kunigaikščio Mykolo Oginskio kultūrinės veiklos ir idėjų šviesoje projektais,
kultūriniais mainais, renginiais pristatyti Plungę, jos istoriją ir kultūrą partneriams
iš Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių.
III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
1. Leidybos projektai.
2. Tarptautiniai, respublikiniai, regioniniai ir rajono edukaciniai, kultūros, ir meno
projektai:
2.1.Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis;
2.2.Regioniniai vaikų ir jaunimo festivaliai- konkursai:
2.2.1. fortepijoninių ansamblių ,,Muzika sujungia mus;
2.2.2. pučiamųjų instrumentų ansamblių ,,Pavasario trimitai“;
2.2.3. solistų ir vokalinių ansamblių ,,Skambioji daina“;
2.2.4. klasikinio šokio ,,Arabeskas“.
Programa įgyvendinama bendromis meno mokyklos, kultūros rėmimo fondų ir rėmėjų lėšomis.

 

 


PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO MENO MOKYKLOS BENDRŲJŲ UGDYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS


Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos programos parengtos remiantis Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.986 patvirtintomis
muzikos mokyklų programinių reikalavimų ir ugdymo planų nuostatomis bei Lietuvos Respublikos
Švietimo 2011 m. kovo 17 d. įstatymu Nr.XI-1281.
Programiniai reikalavimai sudaro sąlygas mokyklos bendruomenės kūrybinei veiklai,
plėtojant demokratinius santykius, tenkinant moksleivių ugdymosi, gabumų ir kūrybiškumo
atskleidimo, saviraiškos poreikius, suteikiant meninę brandą, laiduojant ugdymo tęstinumą meno
profilio įstaigose.
Programiniai reikalavimai numato galimybę mokykloje turėti mokomuosius meninius
kolektyvus, vykdyti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo bendrąsias
ugdymo programas, siekiant tenkinti visuomenės poreikius, reprezentuoti ir aktyvinti rajono ir
regiono kultūrinį gyvenimą, pedagogų meninę veiklą vykdyti įvairius meninius projektus.
Programos parengtos įvairioms ugdymo pakopoms.
I. Muzikos skyrius:
1. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa(trukmė 1-2 metai);
2. Pradinio muzikinio ugdymo programa (trukmė 2-3 metai);
3. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (trukmė 3-4 metai);
4. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa (1-4 metai);
5. Jaunimo meninės raiškos ugdymo programa (trukmė 4-6 metai);
6. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programa (trukmė 1-8 metai);
7. Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa (trukmė 1-6 metai);
8. Suaugusių meninės raiškos ugdymo programa (trukmė 1-4 metai).
II. Choreografijos skyrius:
Bendras choreografinis ugdymas:
1. Ankstyvojo bendro choreografinio ugdymo programa (trukmė 1-2 metai);
2. Pradinio bendro choreografinio ugdymo programa (trukmė 1-2 metai);
3. Pagrindinio bendro choreografinio ugdymo programa (trukmė 6 metai);
4. Išplėstinio bendro choreografinės raiškos ugdymo programa (trukmė 3 metai).
Klasikinio šokio ugdymas:
1.Ankstyvojo klasikinio šokio ugdymo programa (trukmė 1-2 metai);
2. Pradinio klasikinio šokio ugdymo programa (trukmė 1-2 metai);
3. Pagrindinio klasikinio šokio ugdymo programa (trukmė 6 metai);
4. Išplėstinio klasikinio šokio raiškos ugdymo programa (trukmė 3 metai).
III. Dailės skyrius:
1. Pradinio (ankstyvojo) dailės ugdymo programa (trukmė 2 metai);
2. Pagrindinio dailės ugdymo programa (trukmė 4 metai);
3. Išplėstinio dailės ugdymo programa (trukmė 2 metai);
4. Suaugusių meninės raiškos ugdymo programa (trukmė 1-4 metai).