Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus
                                       aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai
                                        priedas

PLUNGĖS MYKOLO OGINSKIO MENO MOKYKLA

(švietimo įstaigos pavadinimas)

RITA URNIEŽIENĖ

(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 m. sausio 18 d. Nr. ________

(data)

PLUNGĖ

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

       Atsižvelgiant į Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetą, susijusį su metiniu veiklos planu :(pagal PRSPP) Rajono infrastruktūra. Žmogiškieji ištekliai, įgyvendinant Mykolo Oginskio meno mokyklos strateginį tikslą - Užtikrinti aukštos kokybės meninio švietimo veiklos organizavimą ir prieinamumą bei uždavinius: 1. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 2. Organizuoti kokybišką ugdymą ir užtikrinti modernią aplinką – buvo vykdoma metinė Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos veiklos organizavimo programa.

     Mokyklos veiklos prioritetai 2018 m. buvo ugdymo proceso kokybė, rezultatyvus mokinių gabumų ir kūrybiškumo atskleidimas, dalykinių kompetencijų ugdymas suteikiant meninę brandą ir laiduojant ugdymo tęstinumą meninio profilio aukštesnėse ugdymo institucijose, rajono ir regiono kultūrinio gyvenimo aktyvinimas ir reprezentavimas, edukacinių projektų vaikų ir jaunimo saviraiškos ir užimtumo menine veikla plėtojimas.

      Ugdymosi programos, ugdytinių kontingento komplektavimas. Nepaisant prastėjančios šalies demografinės situacijos, mokykla išlaikė stabilų mokinių kontingentą. 2018 m. Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje mokėsi 580 moksleivių. 547 mokiniai – pagal 27 FŠPU muzikos, dailės ir šokio ugdymosi programas, 187 mokiniai – pagal ilgalaikės ankstyvojo, jaunimo meninės raiškos ir išplėstinio neformaliojo ugdymo programas bei aštuonias NVŠ programas, finansuojamas iš NVŠ krepšelio. Mokiniai į mokyklą mokytis vykdavo iš Plungės miesto ir 41-os kaimiškos rajono vietovės. Visiems norintiems buvo organizuojamas pavėžėjimas į meno mokyklą. Siekdama užtikrinti paslaugų prieinamumą, viešumą, lygias galimybes besimokantiems ir ketinantiems mokytis meno mokykloje vaikams ir jaunimui, mokykla 2018 m. kovo mėnesį organizavo tarpmokyklinį projektą - atvirų durų dienas ,,Viliojantys ir paslaptingi menų labirintai”, balandžio 9-20 d. ir birželio 4-15 d. - naujų mokinių priėmimą, gegužės 26 d. - „Menų mugę” su koncertais miesto bendruomenei ir edukaciniais renginiais vaikams ir jų tėveliams, kurių metu būsimieji mokiniai ir jų tėveliai turėjo galimybę plačiai susipažinti su mokyklos vykdomomis veiklomis, mokymosi galimybėmis. Mokykloje plėtotas 2017 m. mokykloje pradėtas įgyvendinti suaugusiųjų neformalus muzikinis ir dailės ugdymas. Pagal jo programas mokėsi 20 suaugusiųjų.

       Pedagogai, kvalifikacijos kėlimas, metodinė veikla. Stiprūs mokyklos intelektualiniai resursai. 2018 m. mokinius ugdė 54 nuolat besitobulinantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai : 1 mokytojas ekspertas, 26 mokytojai metodininkai, 12 vyr. mokytojų, 15 mokytojų, 18 koncertmeisterių: 6 koncertmeisteriai metodininkai, 6 vyr. koncertmeisteriai, 6 koncertmeisteriai. 7 mokytojai 2018 metais įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją : 1 mokytojo eksperto, 2 mokytojo metodininko, 1 vyr. mokytojo, 1 koncertmeisterio metodininko ir 2 vyr. koncertmeisterio. 2017 - 2018 m. m. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytojai parengė ir įgyvendino 9 kvalifikacijos kėlimo programas regiono įvairių dalykų meninio ugdymo pedagogams. Mokslo metų eigoje buvo įgyvendinamas mokyklos veiklos įsivertinimas tema ,,Emocinė aplinka meno mokykloje“. Atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministrės raginimą skirti padidintą dėmesį mokinių savijautai ir patyčių prevencijai mokyklose bei kurti mokyklose palankią emocinę aplinką,                  2018-02-21 vykusioje tradicinėje Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos metodinėje dienoje - kvalifikacijos kėlimo seminare ,,Rekomendacijos pozityvios emocinės aplinkos plėtotei mokykloje“ buvo pristatyti mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai ir 5 išvados, juos komentavo psichologė Aurelija Ananjevaitė, mokytojai įgijo reikalingų psichologinių bei pedagoginių kompetencijų palankaus emocinio klimato puoselėjimui mokykloje. Mokykla tęsė abipusiai naudingą metodinį bendradarbiavimą su Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla ir surengė metodinę - praktinę konferenciją ,,Tarpmokykliniai metodiniai dialogai paskata ugdymo pažangai“ Plungėje. Per mokslo metus mokyklos įvairių dalykų mokytojai parengė ir pristatė kolegoms 10 metodinių pranešimų, surengė 4 dalykinius susitikimus su kitų meno mokyklų mokytojais.

     Kultūrinių programų įgyvendinimas, projektinė veikla. Meno mokykloje išplėtotos vaikų saviraiškos, socializacijos ir profesinio orientavimo galimybės (koncertai, meistriškumo konkursai, mokyklos inicijuoti ir rengiami tradiciniai tarptautiniai, respublikiniai ir regioniniai meniniai projektai, plenerai, edukacinės ir koncertinės išvykos, kūrybinės stovyklos, bendradarbiavimas šalies ir tarptautiniu lygiu ir kt.). Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, puoselėdama miesto muzikinio švietimo ir kultūros istorijos tradicijas, įgyvendina dvi didelės apimties ugdomąsias ir kultūrines edukacines programas : „Mykolo Oginskio kultūrinių idėjų projekcija į XXI a. Plungę“ ir „Žvalgykis nuo aukštų bokštų“ (M. K. Čiurlionis). Šių programų filosofiniu pagrindu aktyviai vykdoma mokyklos projektinė veikla naujai, įvairiapusiškai papildo meno mokyklos ugdymo procesą ir kuria unikalią mokyklos kultūrą, praplečia mokyklos bendruomenės akiratį, sprendžia kryptingo vaikų užimtumo ir įtraukimo į pozityvią meninę koncertinę veiklą problemas, aktyvina ugdymo procesus regiono muzikos ir meno mokyklose, intensyvina Plungės miesto jaunimo kultūrinį gyvenimą. Šių programų pagrindu 2018 m. buvo įgyvendinta : VII regioninis klasikinio šokio festivalis - konkursas ,,Arabeskas“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, respublikinis vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalis - konkursas ,,Maestro ruduo“,                                                                                                                                                 meno mokyklos styginių instrumentų orkestro ir jaunių choro stovyklos„Vasara su M. K. Čiurlioniu”Palangoje, tradicinis Žemaitijos krašto jungtinis styginių ansamblių ir orkestrų festivalis „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“; tęstinis projektas – dailininkų vasaros pleneras „M. K. Čiurlionio ir mano pasauliai“, tradicinis M. K. Čiurlionio gimtadieniui skirtas projektas ,,Pamoka su M. K. Čiurlioniu”, prisidėta rengiant XII Tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį.

Ryškiausi mokyklos pasiekimai. 2017- 2018 m. m. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokiniai ir meno kolektyvai pelnė 44 tarptautinius, 22 respublikinius bei 25 regioninius laimėjimus meistriškumo konkursuose. 2017- 2018 m. m. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokiniai ir meno kolektyvai dalyvavo ir sėkmingai reprezentavo mūsų šalį bei Plungę tarptautiniuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose šiose užsienio šalyse : Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Olandijoje, Čekijoje, Bulgarijoje.

Tarptautiniai projektai – išvykos. 2018 m. mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. A. Urniežius) dalyvavo Plungės rajono savivaldybės mero inicijuotame Plungės rajono pučiamųjų instrumentų orkestrų projekte ir vyko į koncertinę kelionę į Olandiją.        

Dalyvavimas konkursuose. Gabiausi ir labiausiai motyvuoti fortepijono, pučiamųjų

instrumentų, dainavimo ir akordeono skyrių mokiniai dalyvavo nacionaliniuose meistriškumo konkursuose : XVIII B. Dvariono nacionaliniame pianistų ir stygininkų konkurse, XVII Respublikiniame J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurse, Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurse ,,Dainų dainelė-2018“, Lietuvos nacionaliniame akordeonistų konkurse Šiauliuose. Mokyklos akordeono skyriaus mokiniai dalyvavo II tarptautiniame A. Ločerio akordeonininkų konkurse Biržų pilyje, pučiamųjų skyriaus ugdytiniai – XIII   Kuržemės ir Žemaitijos krašto varinių pučiamųjų instrumentų atlikėjų konkurse Latvijoje, VIII tarptautiniame pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų ansamblių bei orkestrų festivalyje – konkurse „Vėjo ritmu“ Latvijoje (2018 – 04- 26), tautinių instrumentų skyriaus mokiniai – VIII respublikiniame jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalyje – konkurse „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ Lietuvos edukologijos universitete Vilniuje, V respublikiniame tautinės muzikos instrumentų kamerinių ansamblių festivalyje - konkurse ,,Keturnytis“ Kretingos meno mokykloje, Lietuviškos pjesės konkurse Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje, choreografijos skyriaus mokiniai – XI tarptautiniame šokio festivalyje – konkurse „Aušrinė žvaigždė“, tarptautiniame šokio festivalyje - konkurse ,,Baltic Amber Spring Jurmala“, IX tarptautiniame vaikų ir jaunimo kūrybos festivalyje - konkurse „Volna idej“ Albenoje, Bulgarijoje ir kituose.

Meno kolektyvai. 2018 m. mokykloje savo veiklas vykdė 24 vaikų ir jaunimo muzikiniai meno kolektyvai: jaunių, berniukų, jaunučių, mokomasis pianistų chorai, akordeonistų orkestras, styginių instrumentų orkestras, tautinių instrumentų orkestras, kanklių ansamblis, birbynių ansamblis, folkloro ansamblis, skudučių ansamblis, liaudiškos muzikos kapela „Mykoliukai”, pučiamųjų instrumentų orkestras, pučiamųjų instrumentų ansamblis „Padūkėliai“, saksofonų ansamblis, mušamųjų instrumentų ansamblis, gitarų ansamblis, 2 vokaliniai instrumentiniai ansambliai, mišrūs instrumentiniai ansambliai, estradinio dainavimo ansambliai „Mažasis drugelis“, ,,Drugelis“ ir „Drugys”, klasikinio, istorinio, tautinio ir šiuolaikinio šokio kolektyvai. Taip pat koncertines veiklas vykdė 2 mokytojų kolektyvai : mokytojų diksilendas ir senovinės muzikos ansamblis „Musica fresca“. Pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. A. Urniežius) ir mokyklos jaunių choras (vad. I. Bakanauskienė) dalyvavo 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos...“. Pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. A. Urniežius), šokėjų grupė prie pučiamųjų instrumentų orkestro (vad. A. Brazdeikienė), kanklininkų ansamblis (vadovė Irena Urbonienė), jaunių, berniukų ir jaunučių chorai (vad. I. Bakanauskienė, R. Urniežienė, Jurgita Arlauskienė) dalyvavo Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje.

Partnerystė. Mokykla vykdė tęstinius bendrus projektus su rajono, šalies, užsienio įstaigomis ir organizacijomis: palaikė ir plėtojo glaudžius ryšius su Plungės miesto partnerio Latvijoje Tukumo muzikos mokykla. Tukumo muzikos mokyklos mokiniai kartu su jungtiniu Žemaitijos stygininkų orkestru dalyvavo Tarptautiniame M.Oginskio festivalyje, o su Plungės miesto parnerio Estijoje Viljandės meno mokykla užmegzti ryšiai, pedagogai ir mokiniai pakviesti atvykti į Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos organizuojamą projektą „Trimitatis“. Buvo tęsiamas tarpmokyklinis bendradarbiavimą su Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla, kurio metu vyko Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos veiklos pristatymas šioje ugdymo įstaigoje. Mokykla plėtoja bendradarbiavimą su kitomis šalies muzikos ir meno mokyklomis. Bendradarbiaujant su Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla Plungėje buvo surengtas bendras respublikinis meninis – edukacinis projektas ,,Skambančio molio orkestras”, tęsiant partnerystę su Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla - 2018 m. kovo mėn. mokykla, bendradarbiaudama su visomis Plungės miesto ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis ir bendrojo lavinimo mokyklomis, įgyvendino didelės apimties tarpmokyklinį projektą ,,Viliojantys ir paslaptingi menų labirintai“. Tai – 8 atvirų durų dienų renginiai, kurių metu pradinukams ir vaikų darželių auklėtiniams prieinama forma pristatoma meno mokykla ir jos ugdomosios veiklos. Plungės miesto visuomenei mokykla tradiciškai dovanojo du didelius renginius – koncertą ,,Kalėdų belaukiant“ ir mokslo metų užbaigimo šventę ,,Menų mugė“.

Įsivertinimas, išorinis vertinimas. Mokyklos numatytiems tikslams pasiekti buvo vykdoma ugdymo proceso priežiūra. Pedagoginė ir mokyklos bendruomenė skatinama aukštos kokybės veiklai, buvo vykdomi švietimo pasiekimų tyrimai, įsivertinimų ir vertinimo procesai. Siekiant palaikyti ir plėtoti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių darną ir brandą, buvo atliktas mokyklos emocinės aplinkos įsivertinimas : ,,Emocinė aplinka mokykloje. Mokinių požiūris”. Rezultatai pristatyti ir aptarti mokyklos bendruomenėje. Mokykla dalyvavo pilotiniame projekte ,,NVŠ kokybės užtikrinimas“, kur numatytas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas, kuriuo siekiama nustatyti vaiko ugdymo kokybę, siekiant jo kompetencijų ūgties, taip pat mokytojų, vadovų kompetenciją ir ugdymo aplinkos tinkamumą. Taip pat šio projekto tikslas buvo tobulinti neformalaus švietimo įstaigų vertinimo metodiką. Mokyklos veikla buvo vertinama pagal 4 sritis: pasiekimų ir pažangos, ugdymo organizavimo, ugdymo(si) aplinkos, lyderystės ir vadybos. Vertintojams pateikus išvadas, nustatyti stiprieji teikėjo veiklos aspektai: asmenybės augimas siejant ugdymą su gyvenimu, mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis tobulėjimas, nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla, užtikrinamas jų teritorinis prieinamumas, NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais, psichologinė aplinka. Tobulintini teikėjo veiklos aspektai: reguliarus atnaujinimas ir informacijos pateikimas apie teikiamas švietimo paslaugas, ugdymo programoje numatytose veiklose vyraujantys anktyvūs ugdymo metodai, duomenų naudojimas tobulinant NVŠ teikėjo strategiją, metinius veiklos planus.

 1. 1.     Ugdymo proceso modernizacija, aplinkos gerinimas. Mokykloje vyravo palanki dvasiniam ir intelektualiniam ugdymui socialinė, kultūrinė, estetinė aplinka, sukurta tvirta materialinė techninė bazė, kuri nuolat atnaujinama, tiriami inovacijų ir modernizacijos poreikiai. 2018 m. mokyklos lėšomis baigta įrengti styginių instrumentų orkestro klasė, atnaujinta biblioteka, pilnai pakeista cokolio grindų danga, atnaujinti baldai cokolio aukšto klasėse, įsigyta muzikos instrumentų inventoriaus : du akordeonai rinktiniais bosais, du elektriniai pianinai, akustinė gitara.
 2. 2.Mokykla dalyvavo modernizacijos projekte, kuris buvo įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Atnaujintos ugdymo erdvės, pagerintos mokytojų darbo ir vaikų ugdymosi sąlygos, atnaujinta ir modernizuota ugdymosi priemonių bazė. Mokykla tobulino mokyklos edukacinę ir estetinę ugdymo(si) aplinką, klasėse įrengta garso izoliacija, pakeisti langai, atnaujintas stogas. Mokykla įsigijo 12 kompiuterių, įrengta kompiuterių klasė, projektorius su projekciniu ekranu, 4 išmaniosios lentos, išmanusis televizorius, stacionari garso aparatūra, fortepijonas, įsigyta speciali šokiams skirta grindų danga.

Vadovų indėlis tobulinant administravimą. Mokyklos direktorė ir pavaduotoja ugdymui dalyvauja respublikiniame projekte „Lyderių laikas 3“, kuriame kartu su rajono pokyčio komanda tobulina savo vadybinius įgūdžius bei įneša savo indėlį į švietimo krypčių, veiklų, bendradarbiavimo tobulinimą Plungės rajone. Mokyklos vadovės - Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos narės. Direktorė – šios asociacijos tarybos narė, Žemaitijos meno ir muzikos mokyklų kuratorė. Dalyvaudama tarybos veikloje ji rūpinasi, teikia pasiūlymus meno mokyklų valdymo, veiklų ir kt. procesų organizavimo klausimais, dalyvauja darbo grupėse rengiant dokumentus, susitikimuose su valdžios atstovais. Vienas svarbiausių vadovo vykdomų uždavinių, norint užtikrinti kokybišką ugdymą, –   kompetentingo ir nuolat atsinaujinančio mokytojų kolektyvo komplektavimas. Taip pat svarbus uždavinys – mokinių kontingento sudominimas, pritraukimas ir formavimas, kuris užtikrintų visavertį mokyklos meninių kolektyvų gyvavimą ir stiprintų kitą mokyklos veiklą. Mokyklos vadovai, rūpindamasis įstaigos kultūros ir įvaizdžio formavimu, nuolat bendrauja ir palaiko ryšius su miesto, šalies ir tarptautiniais socialiniais partneriais, nes ryšių tarp partnerių kūrimas ir plėtra yra vienas iš svarbiausių siektinų uždavinių, kad mokykla būtų šiuolaikiška, bendraujanti ir bendradarbiaujanti įstaiga. Su socialiniais partneriais organizuojami bendri renginiai, koncertai. Vadovai rūpinasi mokyklos veiklos rezultatų sklaida ir reprezentavimu internetinėje erdvėje, spaudoje ir kt. viešose erdvėse. Mokyklos vadovai rūpinasi mokyklos ataskaitų pateikimu steigėjui ir kitiems valdymo organams, kuriems mokykla yra atskaitinga. Skatinamas mokyklos meninio ir kultūrinio ugdymo programų tobulinimas, numatytų veiklos uždavinių kokybiškas įgyvendinimas. Kuriamas geras mokyklos mikroklimatas, kuriame darbuotojų santykiai grindžiami demokratišku ir kolegišku sprendimo priėmimų principu. Nuolat stiprinama mokyklos savivaldos organų : mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, direkcinės – metodinės tarybos, metodinių grupių veikla ir savarankiškumas bei įtraukimas į mokyklos valdymo procesus, vyksta jų atnaujinimas teisės aktų numatyta tvarka. Vyksta įstaigos įsivertinimo organizavimas, stebėsena ir gautų duomenų panaudojimas veiklai tobulinti. Ugdymosi proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, tėvų informavimas ir švietimas rengiant muzikos, dailės ir choreografijos skyrių tėvų susirinkimus, konferencijas, susitikimus. Vadovai rūpinasi mokyklos veiklos planavimu ir mokyklos bendruomenės įtraukimu į planavimo dokumentų rengimą. Įstaigoje vykdomas ilgalaikis ir trumpalaikis veiklos planavimas. Parengtas 2019 – 2020 metų strateginis veiklos planas, metinis veiklos planas, mokytojų atestacijos perspektyvinė programa, mėnesiniai veiklos planai ir kt. dokumentai. Vadovas vykdė atsakomybės už rezultatus kontrolę, stebėjo, ar mokyklos materialiniai ištekliai naudoti tikslingai, atsižvelgiant į ugdymo poreikius.Mokykloje nuolat rūpinamasi darbuotojų sauga ir sveikata. Kasmet mokyklos lėšomis atliekama darbuotojų sveikatos patikra.

 1. 7.Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių) :

1. Siekiant ugdymo kokybės nepakanka lėšų kokybiškiems naujiems muzikos instrumentams įsigyti, tačiau instrumentų bazė pagal galimybes pildoma kiekvienais metais.

2. Įrengus garsą sulaikančias pertvaras tarp sienų pagerėjo akustika tarp klasių, tolimesniam sąlygų pagerinimui reikalinga pagerinti akustiką klasėse (kad nebūtų didelio aidėjimo patalpoje) šiuolaikinių garsą sugeriančių medžiagų pagalba.

3. Mokykla kasmet vykdo daug išvykų į festivalius, konkursus, kitus renginius mokyklos automobiliu. Saugiam ir kokybiškam mokinių ir mokytojų vežimui į renginius mokyklai reikalinga nauja transporto priemonė.

4. Galimas sudėtingesnis meno mokyklos mokinių kontingento formavimas dėl prastėjančios šalies demografinės situacijos ir augančių konkurencinių sąlygų vaikų popamokiniam užimtumui.

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
 1. 1.Plėtoti vaikų neformalųjį ir formalųjį švietimą papildančias programas, užtikrinant tinkamo pedagoginio personalo buvimą.
Vykdyti NVŠ ir FŠPU programas, jas tobulinti pagal teisės aktuose keliamus reikalavimus ir sudaryti sąlygas pedagoginiams darbuotojams tobulintis. Tobulinamos programos ir paslaugų veiklų spektras, skirtas Plungės bendruomenei, bei tobulinamos pedagogų kompetencijos.

Remiantis   2018-04-16 Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje atlikto išorės audito išvadomis ir neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo forma Audito grupė pritarė mokyklos aukšto lygio įsivertinimui, kad

1.Ugdymo programa yra nuosekli ir logiška, parengta vadovaujantis teisės aktais.

2.Ugdymo programos atnaujinamos ar koreguojamos atsižvelgiant į kintančius poreikius.

3. Nuolat vertinamas ugdymo paslaugų poreikis, koreguojama paslaugų pasiūla, užtikrinamas jų teritorinis prieinamumas.

Mokykloje įgyvendinamos:

1. FŠPU 27 muzikos, dviejų krypčių – klasikinio šokio, bendrojo choreografinio ugdymo ir dailės pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, parengtos pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintas ,,Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“, ir ugdymo planai;

2. Ilgalaikės neformaliojo vaikų švietimo – ankstyvojo, išplėstinio, jaunimo meninės raiškos ir profesinės linkmės muzikinio ugdymo, ankstyvojo ir išplėstinio dailės ugdymo, ankstyvojo ir išplėstinio šokio ugdymo programos bei ugdymo planai.

2.1. Mokyklos ugdymo praktikoje ypač pasiteisino jau eilę metų mokykloje įgyvendinama ir didelio atgarsio visuomenėje susilaukusi ankstyvojo amžiaus vaikų (4-6 m.) ugdymo programa, kuri skirta plėtoti ir ištirti vaikų meninius polinkius, atskleisti gabumus ir kūrybiškumą bei pasirengti pradiniam ugdymui. Išplėstinis ugdymas vykdomas muzikos, šokio, dailės skyrių moksleiviams, baigusiems formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo kursą ir besiruošiantiems stoti į aukštesnes meninio ugdymo institucijas ir pageidaujantiems rinktis jų įgytas kompetencijas atitinkančią profesiją ar siekiantiems gilinti žinias ir tobulinti įgytas kompetencijas.

2.2 Jaunimo meninės raiškos programa skirta moksleiviams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (pvz., laiko, gabumų stokos, sveikatos problemų) nori mokytis pagal palengvintą ir mažesnės apimties programą.

2.3. Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programa sudaro palankesnes sąlygas gabiausiems ir labiausiai motyvuotiems mokyklos muzikos skyriaus mokiniams ugdyti atlikėjišką meistriškumą ir suteikia ugdymosi pagalbą renkantis muziko profesiją.

3. 8 NVŠ programos, finansuojamos iš NVŠ krepšelio, Plungės rajono savivaldybės nustatytam terminui. Jos vykdomos pagal mokyklos mokytojų parengtas ir savivaldybės akredituotas programas ir papildo FŠPU programas nauju aktualiu turiniu: „Sakralinė muzika – dvasingumo ir asmens dorovės ugdymas“;Pažinkime liaudies kultūrą kankliuojant“;Gospel ir bliuzas dainuojant ansamblyje“;Grokim džiazą bigbende“; „Džiazinis - modernusis šokis“;Laisva plastika šokyje ir kompozicijoje“;Baleto magija“;Kompiuterinė grafika“.

4. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo muzikos ir dailės ugdymo programos.

Tos pačios krypties Programos yra nuoseklios, logiškai tarpusavyje susijusios ir viena kitą papildo.

5. Ugdytiniai turi galimybę lavinti savo gebėjimus mokyklos kolektyvų vykdomose programose. Mokykloje veikia 24 muzikiniai meno kolektyvai, 5 šokio kolektyvai.

Visos mokykloje įgyvendinamos ugdymo programos kasmet peržiūrimos, aptariamos skyrių susirinkimuose, direkcinės - metodinės tarybos, mokytojų tarybos, mokyklos tarybos posėdžiuose ir pagal poreikį atnaujinamos, atsižvelgiant į kintančią aplinką ir bendruomenės reikmes. Daugelis mokytojų įsisavina ir efektyviai naudoja ugdymo procese IKT ir kitas šiuolaikines technologijas.

Išorinio audito grupė pritarė mokyklos aukšto lygio įsivertinimui, kad :

1. Mokytojų kaita vykdoma tiek, kiek būtina užtikrinti ugdymo poreikius.

2. Aiški tvarka ir procedūros dėl mokytojų pavadavimo, darbuotojų paieškos ir įdarbinimo.

3. Veikia darbuotojų motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo skatinimo sistema, sudaromos sąlygos nuolatiniam mokytojų bendrųjų kompetencijų ugdymui.

4. Veikia mechanizmai, užtikrinantys personalo patirties perdavimą ir potencialo panaudojimą.

1. 2018 metais vienam mokytojui suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija,

2 mokytojams – mokytojo metodininko, vienam mokytojui- vyr. mokytojo, 2koncertmeisteriams - vyr. koncertmeisterio,vienam koncertmeisteriui – koncertmeisterio metodininko kvalifikacinės kategorijos.

 1. Mokytojų, 2018 metais tobulinusių kvalifikaciją skaičius, - 57
  1. Mokyklos organizuotos 9 kvalifikacijos kėlimo programos.
  2. Mokyklos vadovai kvalifikaciją tobulino dalyvaudami Nacionaliniame švietimo projekte „Lyderių laikas 3“ Plungės rajono KK pokyčio projekto „Įtrauki ir emociškai saugi ugdymosi aplinka įstaigos bendruomenei“ įgyvendinime.
1.2. Įgyvendinti mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelį. Nauja darbo apmokėjimo tvarka leis sklandžiai apmokėti mokytojams už visus įstaigos bendruomenei atliekamus darbus. Pakoreguotos darbo tvarkos taisyklės, parengti mokytojų pareigybių aprašymai. Paskirta darbo grupė darbo tvarkos taisyklėms atnaujinti, į kurios sudėtį įtrauktas Mokyklos darbo tarybos atstovas Įsak. 2018-01-18 Nr.V-04. Parengtos, su Darbo taryba suderintos ir patvirtintos Vidaus darbo tvarkos taisyklės Įsak. 2018-09-06 Nr. V-42. Pagal įsigaliojusius naujus darbo apmokėjimo reikalavimus ir naująjį DK parengta ir patvirtinta Darbo apmokėjimo sistema Įsak. 2018-09-06 Nr.V-47. Visiems mokytojams parengti, patvirtinti ir pasirašyti pareigybių aprašymai Įsak, 2018-09-06 Nr. V-38, padaryti pedagoginių darbuotojų sutarčių pakeitimai.
1.3. Užtikrinti įstaigos veiklos funkcionavimą vykstant modernizacijos darbams. Sudaryti sąlygas atlikti modernizacijos programos darbus ir derinti mokyklos veiklos procesą su atliekamais darbais. Atliktas mokyklos erdvių modernizavimas. Vykstant mokyklos modernizacijos darbams buvo glaudžiai bendradarbiaujama su savivaldybės atstovais, atsakingais už meno mokyklos modernizacijos projekto vykdymo priežiūrą. Pakeisti langai, tarp klasių įrengta akustinė izoliacija, orkestrų studijose ir koncertų salėje sumontuotos garsą sulaikančios durys. Šie darbai baigti iki rugsėjo pirmosios, todėl ugdymo procesui netrukdė, stogo šiltinimo ir dangos keitimo darbai baigti lapkričio 23 d. Darbai buvo atliekami pastato išorėje, todėl mokyklos patalpose vyko įprastinis ugdymo procesas. Mokykla įsigijo 12 kompiuterių, įrengta kompiuterių klasė, projektorius su projekciniu ekranu, 4 išmaniosios lentos, išmanusis televizorius, stacionari garso aparatūra, fortepijonas, šokiams skirta grindų danga. Visa ugdymui skirta įranga sumontuota ugdymo klasėse netrukdant ugdymo procesui.

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys Priežastys, rizikos
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.5.  

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
 1. 1. Atlikti mokyklos veiklos įsivertinimą, pasirengti ir dalyvauti išorinio vertinimo pilotiniame projekte ,,NVŠ kokybės užtikrinimas“ Plungės M. Oginskio meno mokykloje.
Mokykla atliko savo veiklos įsivertinimą pagal 4 sritis: pasiekimų ir pažangos, ugdymo organizavimo, ugdymo(si) aplinkos, lyderystės ir vadybos. Projekto vertintojai pastebėjo, kad įsivertinimas atliktas nuodugniai ir išsamiai. Dalyvavimas projekte, įsivertinimo procesai bei vertintojų išvados padėjo mokyklos bendruomenei tobulėti vertinant veiklos procesus, strateguojant, planuojant ir tobulinant mokyklos ugdymo procesus ir kitą veiklą.
3.2. Meno mokyklos prisijungimas prie CVP IS

1. Meno mokykla prisijungė prie CVP IS. Vykdant pirkimus per CVP IS prasiplės vykdomų pirkimų galimybių spektras, efektyviau bus įgyvendinami konkurencingumo principai, įstaigos lėšų racionalaus valdymo galimybės.

2. Vykdant modernizacijos projektą „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“ meno mokyklaatliko koncertinio fortepijono pirkimą. Įsigijus aukštos klasės instrumentą, ženkliai pakils meistriškumo renginių (konkursų, festivalių, meno mokyklos mokinių ir atvykstančių menininkų koncertų) organizavimo kokybė,

3.3. Tinkamai organizuoti perėjimo prie centralizuotos buhalterijos etapą Su Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centru pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, apmokyti atsakingi asmenys ryšiams su CB palaikyti, koreguojant atliekamas funkcijas ir, dalinantis atsakomybe, pakoreguoti atsakingų asmenų pareigybių aprašymai. Užtikrintas sėkmingas ir sklandus bendradarbiavimas, dokumentų tvarkymas ir finansinių operacijų vykdymas, leidžiantis nenutrūkstamai, sklandžiai ir kokybiškai vykdyti meno mokyklos kasdienines, koncertines ir projektines veiklas.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
4.1.      
4.2.      
4.3.      
4.4.      
4.5.      

III SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

5.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai

6.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

6.1. Efektyvaus ugdymo įstaigos valdymo
6.2.

____________________                 __________                   _________________         __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                 (parašas)                               (vardas ir pavardė)                     (data)

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________                       __________               _________________     __________

(mokykloje – mokyklos tarybos                          (parašas)                               (vardas ir pavardė)                     (data)

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________                 __________           _________________         __________

(švietimo įstaigos savininko teises ir                    (parašas)                       (vardas ir pavardė)                  (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

IV SKYRIUS

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9.  Kitų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
9.1. Užtikrinti kokybišką FŠPU ir NVŠ ugdymo programų ir edukacinės – kultūrinės veiklos tęstinumą, siekiant tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius bei ugdyti išsilavinusią, kultūrą puoselėjančią bendruomenę.

1. Kokybiškai vykdomos ir plėtojamos FŠPU ir NVŠ programos pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

2. Įgyvendinamos tęstinės meno mokyklos kultūrinės – edukacinės programos „Mykolo Oginskio kultūrinių idėjų projekcija į XXI a. Plungę“ ir „Žvalgykis nuo aukštų bokštų“ (M. K. Čiurlionis), apjungiančios mokyklos organizuojamus projektus.

1.Mokinių, lankančių programas, skaičius

2. Mokinių, baigusių FŠPU ir ilgalaikes NVŠ programas, skaičius

3. Mokinių, dalyvavusių bei laimėjusių apdovanojimus tarptautiniuose, nacionaliniuose, respublikiniuose ir regioniniuose meistriškumo konkursuose, skaičius

4. Mokyklos vykdomų ir dalyvautų tarptautinių, respublikinių, regioninių projektų skaičius.

5. Mokyklos surengtų renginių skaičius.

9.2. Užtikrinti meno mokyklos bendruomenės dalyvavimą emociškai ir socialiai saugios aplinkos kūrime, dalyvaujant Plungės rajono LL3 pokyčio projekte „Įtrauki ir emociškai saugi ugdymosi aplinka įstaigos bendruomenei“ bei įgyvendinant numatytus šio projekto tikslus ir uždavinius.

1. Mokyklos vadovai tobulins lyderystės gebėjimus, dalyvaudami LL3 projekto rajono pokyčių komandos veikloje, stažuotėse.

2. Mokykloje veiks pokyčių komanda, sutelkta LL3 projekto veikloms vykdyti

3. Į Projekto veiklas bus įtraukta mokyklos bendruomenė.

4. Įgyvendinant projekto uždavinius bus bendradarbiaujama su kitomis rajono ugdymo įstaigomis.

1. Mokytojų ir vadovų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius

2. Mokyklos pokyčio komandos veiklos rezultatai (įsivertinimo rezultatai, renginiai ir kt. veiklos)

3. Su projektu susijusių organizuotų ir lankytų renginių skaičius

9.3. Tobulinti ugdymo procesą, įsisavinant modernizacijos projekto metu įsigytas naujas technologijas ir priemones. Įdiegtos naujos technologijos kokybiškai panaudojamos ugdymo procese. Mokytojai tobulins kompetencijas dirbdami su naujomis technologijomis.
 1. Modernizuotos ugdymosi erdvės.
 2. Pagerintos mokinių ugdymosi ir mokytojų darbo sąlygos.
 3. Atnaujintas ir praplėstas ugdymosi programų turinys.
 4. Mokytojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius.

10.  Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

10.1.
10.2.
10.3.

______________________                 __________           _________________         __________

(švietimo įstaigos savininko teises ir                    (parašas)                           (vardas ir pavardė)                   (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

Susipažinau.

____________________                            __________                         _________________         __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                 (parašas)                               (vardas ir pavardė)                     (data)

Svetainė naudoja „sesijos“ (angl. session cookies) slapukus – tai laikini failai, saugomi galutinio paslaugos naudotojo įrenginyje ir ištrinami tuomet, kai naudotojas atsijungia, palieka svetainę arba išjungia naršyklę.