Atskleisti Plungės miesto ir rajono vaikų meninius gabumus ir kūrybiškumą, ugdyti ir brandinti jų kūrybinę mąstyseną bei savarankiškumą, plėtoti jų gebėjimus ir talentą, skatinti mokinius išreikšti save, suteikti meninę brandą, laiduoti ugdymo tęstinumą aukštesnėse meninio ugdymo institucijose, perteikti pagrindines dvasines ir moralines vertybes, kuriomis remiantis formuotųsi jaunuomenės gyvenimas, aktyviai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės ir kultūros gyvenime, reprezentuoti rajono kultūrinį gyvenimą ir jaunimo meninę veiklą.